Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden en klachten regeling

Voor duidelijkheid naar elkaar toe

Algemene voorwaarden

English, below.

Ook handelend onder de naam: Infinido.Lifestyle by Dominique Stork-de Rijk
Van de eenmanszaak Infinido, gevestigd aan Het Overslag 7, 3906aa Veenendaal Nederland.
 

Artikel 1 Definities 

 1. Infinido: Infinido, ook handelend onder de naam Infinido.Lifestyle is gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
 2. Klant: degene met wie Infinido een overeenkomst heeft gesloten. 
 3. Overeenkomst: wanneer wordt gesproken over een overeenkomst wordt hiermee bedoeld: elke gemaakte afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Infinido en klant. 
 4. Diensten: onder diensten wordt verstaan: het volgen van een training, masterclasses, het krijgen van coaching, Healing, Massage. 
 5. Formulier voor herroeppingsrecht: het formulier wat bijgevoegd is in Bijlage 1 wat gebruikt moet worden voor het herroeppingsrecht.  

 Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen Infinido en klant, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.  
 2. Eventuele voorwaarden van een klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Infinido en klant zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.  
 4. Wanneer klant als natuurlijk persoon (niet rechtspersoon) de overeenkomst aangaat met Infinido, gaat klant deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Klant kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht. 
 5. Infinido is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.  

  Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 

 1. De door Infinido gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Infinido is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door klant binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.  
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.  
 3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Infinido daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Infinido anders aangeeft.  
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen. 

 Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Een overeenkomst voor een dienst komt tot stand nadat de aanmelding voor een dienst door Infinido bevestigd is, bijvoorbeeld door middel van een offerte, factuur of e-mail. Dit kan zowel Schriftelijk als digitaal. 
 2. De door Infinido opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. Wanneer er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met klant is dit het leidende document.  
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Infinido alleen, wanneer deze door haar schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de klant daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.  
 4. Infinido is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van klant zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is. 

 Artikel 5 Uitvoering door derden

Klant stemt ermee in, dat Infinido de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan haar bedrijf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.  

Artikel 6 Facturatie en betaling 

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is klant het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van Infinido of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de klant en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.  
 3. Infinido is steeds gerechtigd van klant een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.  
 4. Klant is verplicht de door Infinido verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is klant, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is klant een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van klant. 
 5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Infinido  
 6. Klant is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.  

 Artikel 7 Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen. 
 2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende overeenkomst zal op verzoek van klant in een offerte gecommuniceerd worden.  
 3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Infinido zal klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 
 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal Infinido haar klant hierover vooraf inlichten.  
 5. Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal Infinido aangeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat. 

Artikel 8 Verplichtingen van klant 

 1. Klant dient ervoor te zorgen dat Infinido de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Infinido aan haar heeft gevraagd en nodig is voor de uitvoering van een dienst. 
 2. Klant is eraan geboden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich eraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden. 
 3. Wanneer er een tijdsplanning is voor een dienst moet dit binnen deze tijdsplanning worden voltooid.  
 4. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient klant zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.  

 Artikel 9 Rechten van Infinido 

 1. Infinido is gerechtigd om: 
 2. De inhoud van een dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering; 
 3. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van een training of coaching. 
 4. De planning van onderdelen van een dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen. 
 5. Te bepalen welke medewerker de training of de coaching zal geven en eventueel een medewerker tussentijds te vervangen. 
 6. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een training, coaching of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat Infinido gehouden is aan opgave van reden, waarna klant haar betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.  
 7. Bepaalde klanten te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat Infinido verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna klant haar betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.  

 Artikel 10 Annulering door, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma 

 1. Klant mag en is dus gerechtigd om deelname aan een training, coaching of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.  
 2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Infinido. 
 3. Wanneer klant een natuurlijk persoon is en de overeenkomst daardoor is aangegaan als consument, heeft klant het recht om gebruik te maken van haar herroepingsrecht. Klant heeft in een dergelijk geval 14 kalenderdagen om gebruik te maken van dit recht. Hiervoor dient het formulier van herroepping, toegevoegd als Bijlage I, te worden gebruikt. Als een training, coaching of andere dienst start voordat deze 14 kalenderdagen voorbij zijn, zal Infinido aangeven dat het herroepingsrecht vervalt.  
 4. Bij annulering of opzegging is Infinido niet gehouden tot restitutie van het door klant betaalde bedrag en is klant gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen, mede afhankelijk van hetgeen reeds gepresteerd is door Infinido.  
 5. Bij annulering en opzegging zoals omschreven onder 1 van dit artikel, met uitzondering van hetgeen onder lid 3, gelden de volgende annuleringskosten: 
 6. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 15% van het factuurbedrag. 
 7. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.  
 8. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag. 
 9. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer de dienst begonnen is. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag. Er bestaat wel de mogelijkheid om de dienst te starten op een ander moment.  
 10. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Infinido. Gemiste gesprekken kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van klant.  

 Artikel 11 annulering door Infinido (tussentijds) bij een coaching, training of andere dienst Infinido is gerechtigd om zonder opgave van redenen een coaching, training of andere dienst (tussentijds) te annuleren. In een dergelijk geval heeft klant het recht op terugbetaling van de door klant betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van Infinido.

Artikel 12 Opschorting en beëindiging 

 1. Infinido is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend): 
 2. Klant in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; En/of 
 3. Klant in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of 
 4. Na het sluiten van de overeenkomst MD@Work de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat klant de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat klant onvoldoende kredietwaardig is; en/of 
 5. Klant haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of 
 6. Klant insolvent is, waaronder begrepen dat klant in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of 
 7. Klant niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen. 
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is klant ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de klant reeds door Infinido verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Infinido om de gehele schade in rechte te vorderen. 
 9. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente. 

Artikel 13 Herroepingsrecht voor consument  

Artikel 13.1 Herroepingsrecht DIENST 

 1. Klant als consument kan een overeenkomst die gaat over het afnemen van een dienst binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Infinido mag aan klant vragen waarom klant gebruik van het herroepingsrecht wil maken, maar klant is niet verplicht om de reden bekend te maken. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.  

 Artikel 13.2 Andere termijn herroepingsrecht 

 1. Indien Infinido de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of een formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van artikel 13.1, vastgestelde bedenktijd. 
 2. Indien Infinido de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verloopt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop klant die informatie ontvangen heeft. 

 Artikel 13.3 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Wanneer klant gebruik wil maken van haar herroepingsrecht als consument, moet klant dit binnen de bedenktijd melden door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Infinido. 
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij klant als consument. 
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

 Artikel 13.4 Verplichtingen van Infinido bij herroeping 

 1. Als Infinido de melding van herroeping door klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 2. Infinido vergoedt alle betalingen van de klant onverwijld, maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop klant haar de herroeping meldt.  
 3. Infinido gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat klant heeft gebruikt, tenzij klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor klant. 

 Artikel 13.5 Uitsluiting herroepingsrecht 

Infinido kan de navolgende dienst uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 1. Wanneer het gaat over een overeenkomst betreffende een dienst: als de dienst volledig is uitgevoerd, maar alleen als: 
 2. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van klant; en 
 3. Klant heeft verklaart dat klant hiermee haar herroepingsrecht verliest. 

 Artikel 14 Aansprakelijkheid 

 1. Infinido spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Infinido geen invloed uit kan oefenen. Infinido kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden. 
 2. Infinido is niet aansprakelijk tegenover klant voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover klant of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij en indien voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Infinido. 
 3. Infinido is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.  
 4. Infinido is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van klant en een slechte uitvoering van de door Infinido gegeven instructies. 
 5. De door Infinido opgegeven termijnen kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen. Infinido is niet aansprakelijk indien een opgegeven termijn worden overschreden.  

 Artikel 15 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Infinido haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). 
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in haar bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties. 
 3. Als Infinido, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is Infinido gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan klant Infinido niet tot schadevergoeding aanspreken. 

 Artikel 16 Geheimhouding vertrouwelijke informatie 

 1. Alle informatie die verkregen zal worden zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die aan Infinido in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen is van klant, tenzij anders is overeengekomen of Infinido daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.  
 2. Klant is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van de overeenkomst van Infinido of andere klanten heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Infinido of klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.  

 Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten  

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Infinido ontwikkelde trainingen, programma’s, Documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar Website of social mediakanalen, e-zine, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit haar werkzaamheden en software die zij gebruikt berusten bij Infinido of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.  
 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 17.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Infinido is het niet toegestaan om enig door haar aan klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.  
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Infinido geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.  

 Artikel 18 Persoonsgegevens 

Infinido behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met klant strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.  

 Artikel 19 Klachten 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door klant binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Infinido.  

Artikel 20 Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.  
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Infinido. 

 Bijlage I 

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst binnen veertien dagen wilt herroepen) 

Aan: Infinido
t.a.v. Mevr. Dominique Stork-de Rijk
Het Overslag 7
3906AA Veenendaal
Dominique@infinido.nl 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

De verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

De levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

De verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

Herroept/herroepen* 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

[Naam consumenten(en)] 

[Adres consument(en)] 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

 • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

 

 

 

**General Terms and Conditions**

Also trading under the name: Infinido.Lifestyle by Dominique Stork-de Rijk

Of the sole proprietorship Infinido, located at Het Overslag 7, 3906aa Veenendaal Netherlands.

**Article 1 Definitions**

1. Infinido: Infinido, also trading under the name Infinido.Lifestyle, is the user of these general terms and conditions.

2. Customer: the party with whom Infinido has entered into an agreement.

3. Agreement: when referring to an agreement, it means any arrangement made, both orally and in writing, between Infinido and the customer.

4. Services: services include: attending training, masterclasses, receiving coaching, Healing, Massage.

5. Form for withdrawal: the form attached in Appendix 1 that must be used for the right of withdrawal.

**Article 2 Applicability**

6. These conditions apply to every offer, statement, quotation, and agreement between Infinido and the customer, unless explicitly excluded in writing by the parties, in which case expressly agreed otherwise.

7. Any terms and conditions of a customer are expressly rejected, unless otherwise agreed.

8. If one or more provisions in these general terms and conditions are wholly or partially void or annulled at any time, the remaining provisions of these General Terms and Conditions shall remain in full force. Infinido and the customer will agree on a new provision to replace the void or annulled provision(s) in consultation. As much as possible, the purpose and scope of the original provision(s) shall be taken into account.

9. When a customer, as a natural person (not a legal entity), enters into an agreement with Infinido, the customer enters into this agreement as a consumer. The customer can therefore invoke consumer rights and enjoys protection such as the right of withdrawal.

10. Infinido is authorized to make changes to these terms and conditions. These changes take effect at the announced time of entry into force. If no time of entry into force has been communicated, the changes take effect vis-à-vis the counterparty as soon as the counterparty has been notified of the change.

Article 3 Quotations and offers

The quotations made by Infinido are without obligation. They are valid for fourteen (14) days, unless otherwise stated or agreed. Infinido is only bound to the quotations if acceptance is confirmed by the customer within fourteen (14) days, unless otherwise stated.
The prices in the mentioned offers and quotations include VAT, unless otherwise stated.
If the acceptance is different and therefore deviates from the offer included in the quotation, Infinido is not bound by it. In such a case, the agreement will not be concluded in this deviating acceptance, unless Infinido indicates otherwise.
Offers and quotations do not automatically apply to future offers.

Article 4 Conclusion of the agreement

An agreement for a service is concluded after the registration for a service has been confirmed by Infinido, for example by means of a quotation, invoice or e-mail. This can be done both in writing and digitally.
The quotation or invoice drawn up by Infinido is regarded as the document that correctly and completely represents the order, unless the customer protests immediately and in writing. When a cooperation agreement has been concluded with the customer, this is the guiding document.
Any additional agreements or changes made later will only bind Infinido if they have been confirmed in writing within fourteen (14) days and the customer does not protest in writing within five (5) working days.
Infinido is entitled, after entering into the agreement, to demand certainty from the customer that the payment obligation will be met as well as the other obligations before (further) performance is required.

Article 5 Execution by third parties

Customer agrees that Infinido can have the agreement executed under its responsibility by employees and others who in any way work for, are employed by or are connected to its company or, if necessary, by third parties, with the exception of Article 7:404 BW and 7:407 paragraph 2 BW.

Article 6 Invoicing and payment

For the execution of an agreement, the customer owes the fee, (any) office costs and sales tax, unless otherwise agreed in writing.
The fee is calculated on the basis of the rate applicable for the period in question for the selected program, service or product from Infinido or another rate confirmed by it in writing. Factors such as the importance of the assignment, the specialist nature of the assignment, the customer’s ability to pay and the urgency of the work to be carried out, may give rise to an adjustment of the rate.
Infinido is always entitled to request an advance payment from the customer. An advance will be deducted from the final invoice.
The Customer is obliged to pay the invoices sent by Infinido within fourteen (14) days after the invoice date. Payment must be made in the manner stated on the invoice. In the event of failure to make (timely) payment, the customer will be immediately in default without further notice of default and the customer will owe default interest equal to the applicable statutory (commercial) interest rate. The costs associated with the collection are entirely borne by the customer.
Payment in installments is only possible if this is indicated by Infinido
Customer is not entitled to suspend its payment obligations, not even in the event of complaints.

Article 7 Changes to agreement

If during the execution of the agreement it appears that for the proper execution of the assignment it is necessary to change or supplement the agreed work, the parties will adjust the agreement in a timely manner and in joint consultation.
If the agreement is changed after confirmation, as explained in Article 4 under 1 and 2, it is a supplementary agreement. This additional agreement will be communicated in a quotation at the customer’s request.
If the parties agree that the agreement will be changed or supplemented, the time of completion of the assignment may change and therefore be influenced. Infinido will inform the customer of this as soon as possible.
If the changes or additions have financial consequences or other consequences for the agreement, Infinido will inform its customer in advance.
If a fixed fee has been agreed upon, Infinido will indicate to what extent the change(s) or addition(s) to the agreement exceeds the fee.

Article 8 Customer obligations

The Customer must ensure that Infinido has received the correct and complete information that Infinido has requested from it and is necessary for the performance of a service.
Customer is required to follow and adhere to the provisions of the agreement, as well as these general terms and conditions.
When there is a time schedule for a service, it must be completed within this time schedule.
During the execution of the agreement, the customer must adopt a cooperative attitude based on a positive attitude.

Article 9 Rights of Infinido

Infinido is entitled to:
To change the content of a service or product in the meantime for qualitative improvement;
Determine the group size with regard to training or coaching.
To change the planning of parts of a service or product with regard to place or time.
Determining which employee will provide the training or coaching and, if necessary, replacing an employee in the meantime.
In the event of insufficient registrations or for other motivating reasons, to completely cancel a training, coaching or other service before the start. Customer will receive notice of this, without Infinido being obliged to provide a reason, after which customer’s payment obligations will lapse and/or payments already made will be refunded.
To refuse certain customers from participating for any reason. The customer in question will be notified of this without Infinido being obliged to disclose its reasons, after which the customer’s payment obligation will lapse and payments already made (in proportion to services not yet received) will be refunded.

Article 10 Cancellation by, termination of and/or prevention of participation in the program

The customer may and is therefore entitled to cancel participation in a training, coaching or service and thereby terminate the agreement.
Cancellation and termination can only be done by written notification by letter or e-mail and is only valid when receipt has been confirmed by Infinido.
If the customer is a natural person and has therefore entered into the agreement as a consumer, the customer has the right to exercise his right of withdrawal. In such a case, the Customer has 14 calendar days to exercise this right. The withdrawal form, added as Appendix I, must be used for this purpose. If a training, coaching or other service starts before these 14 calendar days have passed, Infinido will indicate that the right of withdrawal expires.
In the event of cancellation or termination, Infinido is not obliged to refund the amount paid by the customer and the customer is obliged to pay any payment(s) due, depending in part on what has already been performed by Infinido.
In the event of cancellation and termination as described under 1 of this article, with the exception of what is stated in paragraph 3, the following cancellation costs apply:
Within 2 weeks before the appointment, the costs are 15% of the invoice amount.
Within 48 hours before the appointment, the costs are 50% of the invoice amount.
Within 24 hours before the appointment, the costs are 100% of the invoice amount.
Cancellation and cancellation are no longer possible once the service has started. In any case: there is no possibility of a refund of the invoiced or already paid amount. It is possible to start the service at a different time.
Rescheduling of planned services is only possible in exceptional situations, at the sole discretion of Infinido. Missed calls cannot simply be made up and do not lead to a change or reduction of the customer’s (payment) obligations.

Article 11 cancellation by Infinido (interim) of a coaching, training or other service Infinido is entitled to cancel a coaching, training or other service (interim) without giving reasons. In such a case, the customer has the right to a refund of the amounts paid by the customer, minus the services already delivered by Infinido.

Article 12 Suspension and termination

Infinido is entitled to suspend its activities or to dissolve the agreement in whole or in part without notice of default being required if (but not exhaustively and/or exclusively):
Customer is in default to pay the agreed price, including interest and costs due; And/or
Customer is in default of receiving the delivered goods; and/or
After concluding the MD@Work agreement, the circumstances that come to our attention give good reason to fear that the customer will not fulfill the obligations, including the circumstance that it appears that the customer is not sufficiently creditworthy; and/or
Customer does not fulfill its obligations under the agreement; and/or
Customer is insolvent, including that customer is or has been declared bankrupt, there is a suspension of payments and/or application for this, and/or there is a (statutory) debt restructuring scheme; and/or
The Customer no longer has the power to dispose of its assets.
If the agreement is dissolved in accordance with this article, the customer owes at least 30% of the agreed price. The aforementioned amount is immediately due and payable. The aforementioned is without prejudice to the customer’s obligation to reimburse work already performed and costs incurred by Infinido and without prejudice to Infinido’s right to claim the entire damage in court.
In the event of dissolution pursuant to this article, all installments received will primarily be deducted from the costs, subsequently from accrued interest and finally from the principal amount and current interest.

Article 13 Right of withdrawal for consumers

Article 13.1 Right of withdrawal SERVICE

The customer as a consumer can terminate an agreement regarding the purchase of a service within the cooling-off period of 14 calendar days without giving reasons. Infinido may ask the customer why the customer wants to make use of the right of withdrawal, but the customer is not obliged to disclose the reason.
The reflection period referred to in paragraph 1 commences on the day following the conclusion of the agreement as described in Article 4 of these general terms and conditions.

Article 13.2 Different period of right of withdrawal

If Infinido has not provided the consumer with the legally required information about the right of withdrawal or a withdrawal form, the reflection period will expire twelve months after the end of the original reflection period determined in accordance with the previous paragraphs of Article 13.1.
If Infinido has provided the consumer with the information referred to in the previous paragraph within twelve months after the commencement date of the original cooling-off period, the cooling-off period will expire 14 days after the day on which the customer received that information.

Article 13.3 Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

If the customer wishes to exercise her right of withdrawal as a consumer, the customer must report this to Infinido within the cooling-off period by means of the withdrawal form or in another unambiguous manner.
The risk and burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the customer as a consumer.
If the consumer exercises his right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.

Article 13.4 Infinido’s obligations upon withdrawal

If Infinido enables the notification of withdrawal by the customer electronically, it will immediately send a confirmation of receipt after receiving this notification.
Infinido will reimburse all payments made by the customer without delay, but within 14 days following the day on which the customer notifies it of the withdrawal.
Infinido uses the same payment method that the customer used for reimbursement, unless the customer agrees to a different method. The refund is free of charge for the customer.

Article 13.5 Exclusion of right of withdrawal

Infinido can exclude the following service from the right of withdrawal, but only if it has clearly stated this in the offer, at least in time before concluding the agreement:
When it concerns an agreement regarding a service: if the service has been fully performed, but only if:
The execution has started with the express prior consent of the customer; and
Customer has declared that customer hereby loses her right of withdrawal.

Article 14 Liability

Infinido makes every effort to the best of its knowledge and ability in carrying out its work. The final result also depends on factors over which Infinido has no influence. Infinido cannot therefore provide any guarantee with regard to the result of the work it carries out.
Infinido is not liable to the customer for any damage resulting from any failure to fulfill its obligations to the customer or damage that is a direct or indirect result of the execution of the agreement, unless and if insofar as this damage is due to intent or deliberate recklessness on the part of Infinido.
Infinido is not liable for damage resulting from errors or omissions of third parties or assistants charged by it with carrying out the work.
Infinido is not liable for damage resulting from a shortcoming on the part of the customer and poor execution of the instructions given by Infinido.
The terms specified by Infinido cannot be regarded as strict deadlines. Infinido is not liable if a specified period is exceeded.

Article 15 Force majeure

Force majeure means any circumstance beyond Infinido’s control that is of such a nature that compliance with the agreement cannot reasonably be expected of it (non-attributable shortcomings in compliance).
Force majeure also includes: war, disturbances and hostilities of any kind, blockade, boycott, natural disasters, epidemics, lack of raw materials, prevention and interruption of transport options, disruptions in its business, import and export restrictions or prohibitions, obstacles caused by measures, laws or decisions of international, national and/or regional (government) authorities.
If Infinido cannot fulfill its obligation properly or in a timely manner due to force majeure, Infinido is entitled to regard the agreement or the part not yet executed as dissolved or to suspend it for a definite or indefinite period. In the event of force majeure, the customer cannot claim compensation from Infinido.

Article 16 Confidentiality of confidential information

All information obtained will be kept confidential. In addition, no substantive information will be made public that Infinido has received from the customer in the context of the execution of the agreement, unless otherwise agreed or Infinido is obliged to do so on the basis of legislation and regulations.
The Customer is obliged to maintain confidentiality of all confidential information that it has obtained from Infinido or other customers in the context of the execution of the agreement. Information is considered confidential if this has been communicated by Infinido or the customer or if this arises from the nature of the information. In case of doubt, the information will be regarded as confidential.

Article 17 Intellectual property rights

The intellectual property rights of the training courses, programs, Documents, brochures, handouts, lectures, exercises, offers, expressions on its Website or social media channels, e-zine, e-mails, models, techniques, other documents and information developed by Infinido that arise from its work and the software it uses belong to Infinido or its licensor, unless another rightful owner of a work has been indicated.
The intellectual property rights and copyright for the ways mentioned in Article 17.1 are not transferred on the basis of an agreement, unless otherwise agreed in writing.
Without the prior written permission of Infinido, it is not permitted to edit, reproduce or publish any concept, material or information supplied by it to the customer in whole or in part, or to make it available to third parties through any medium whatsoever, or to to make it available to third parties for inspection, whether or not for a fee.
It is not permitted to remove or change any indication regarding rights from the information provided by Infinido.

Article 18 Personal data

Infinido treats personal data it has received in the context of the agreement with the customer strictly confidentially and in accordance with applicable privacy laws and regulations.

Article 19 Complaints

Complaints about the work performed must be reported in writing by the customer to Infinido within eight days after discovery of the defect, but no later than within one (1) month after completion of the work in question, under penalty of forfeiture of rights.

Article 20 Applicable law

Dutch law applies to every agreement.
Before appealing to the court, the parties will make every effort to settle a dispute through consultation.
Disputes will be settled exclusively by the competent court in Infinido’s place of business.

Annex I

Model withdrawal form (only complete and return this form if you wish to withdraw from the agreement within fourteen days)

To: Infinido
Attn: Mrs. Dominique Stork-de Rijk
The Overshipment 7
3906AA Veenendaal
Dominique@infinido.nl

I/We* hereby inform you that I/We* agree to our agreement regarding

The sale of the following products: [product designation]*

The supply of the following digital content: [digital content designation]*
The provision of the following service: [service designation]*,
Revoked/revoked*
Ordered on*/received on* [date of order for services or receipt for products]
[Name of consumer(s)]
[Consumer(s) address]
[Signature of consumer(s)] (only when this form is submitted on paper)

Klachtenregeling

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de masseur. Wat kan ik doen?

 

 Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de behandelaar
Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de behandelaar heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst. Zo lang de behandelaar niet weet dat u ontevreden bent, kan deze niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de behandelaar aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

 

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachten
Mailadres: klacht@ngsmassage.nl
Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten
Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de masseur lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en/of is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.  

 

Pin It on Pinterest

Delen

Deel dit op je tijdlijn